Recyklácia komunálneho odpadu v Slovenskej republike rastie

AktualityŠtatistikySR 04.09.2018 10:09

Produkcia komunálneho odpadu v Slovenskej republike po prvý krát v histórii prekročila úroveň 2 mil. ton. Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil údaje o nakladaní s komunálnym odpadom za rok 2017.

Recyklácia komunálneho odpadu v Slovenskej republike rastie

V roku 2017 vzniklo v Slovenskej republike 2,130 mil. ton komunálnych odpadov. Každý obyvateľ Slovenska tak vyprodukoval 392 kg komunálnych odpadov, tzn. produkcia komunálnych odpadov sa pomaly približuje hranici 400 kg na 1 obyvateľa ročne. Pre porovnanie, priemer EÚ v produkcii komunálnych odpadov na jedného obyvateľa bol za rok 2016 483 kg. Medziročný nárast v produkcii komunálnych odpadov dosiahol za rok 2017 9%-nú úroveň.

Recyklácia komunálnych odpadov v SR opätovne medziročne vzrástla na 29%, čo korešponduje s odhadmi, ktoré sme zverejnili v predchádzajúcom článku o úrovni recyklácie odpadov na Slovensku v roku 2016. Keďže reporting údajov o vzniku a nakladaní s odpadmi má určité špecifické postupy a pravidlá, odhadujeme, že úroveň recyklácie, ktorú EUROSTAT zverejní, bude na úrovni 30%. Keďže zverejnené údaje nie sú spracované podľa druhov odpadov, je ťažké vyhodnotiť, čo je hlavnou príčinou tohto nárastu. Predpokladáme, že by za tým mali byť evidované množstvá kovových odpadov a biologicky rozložiteľných odpadov. Dá sa očakávať aj nárast vytriedených zložiek komunálnych odpadov, ktoré spadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov, t.j. papier, sklo, plasty, kovové obaly a VKM na báze lepenky.

Energetické zhodnocovanie komunálnych odpadov, ktoré je na území SR vykonávané len v dvoch spaľovaniach komunálnych odpadov v Bratislave a v Košiciach, si v absolútnych číslach drží rovnakú úroveň. Z dôvodu nárastu celkovej produkcie komunálnych odpadov však kleslo na 9%.

Skládkovanie odpadov dosiahlo v absolútnom vyjadrení najväčšiu úroveň za uplynulých 6 rokov, v percentuálnom vyjadrení však kleslo na 62%. Od začiatku sledovania štatistických údajov o komunálnom odpade možno prvý krát konštatovať, že sa na skládky odpadov uložilo menej ako 2/3 komunálnych odpadov. Na vysokom podieli skládkovaných komunálnych odpadov má najväčší podiel zmesový komunálny odpadov a objemný odpad.   
 

http://www.elekos.sk