Legislatíva

Legislatíva 01.01.2018 15:31

Základné právne predpisy SR a EÚ v oblasti odpadového hospodárstva.

Legislatíva

Právne predpisy Slovenskej republiky sú zverejnené odkazom na právny a informačný portál Slov-Lex, so zverejnením aktuálneho znenia právnych predpisov. Právne predpisy Európskej únie sú zverejnené odkazom na portál EUR-Lex, so zverejnením konsolidovaného znenia právnych predpisov v slovenskom jazyku.

 

Právne predpisy SR upravujúce oblasť odpadového hospodárstva

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov


Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov

Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov

Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

Vyhláška MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uložení kovovej ortuti v znení neskorších predpisov

Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov


Oznámenie MŽP SR č. 368/2015 Z. z. o vydaní výnosu o jednotných  metódach analytickej kontroly odpadov

 

Právne predpisy Európskej únie upravujúce oblasť odpadového hospodárstva

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Rámcová smernica o odpade)

Smernica Európskeho Parlamentu A Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch

Nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z  31. marca 2011 , ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2012 z  10. decembra 2012 , ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 715/2013 z  25. júla 2013 , ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy medený šrot prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES


Rozhodnutie Komisie č. 2011/753/EÚ z 18. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a metódy výpočtu na overenie plnenia cieľov stanovených v článku 11 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES

 

http://www.elekos.sk